Laadun varmistaminen

Pop & Jazz Konservatorion (PJK) tavoitteena on arvojen mukaisesti aikaansaada opiskelijalähtöinen ja luovuuteen kannustava yhteisöllinen toimintaympäristö sekä opiskelijoita ja henkilökuntaa kannustava ilmapiiri, jossa kaikki voivat kehittyä. PJK:n antaman koulutuksen laatu varmistetaan noudattamalla sovittuja, kuvattuja ja yhtenäisiä toimintatapoja, asettamalla tavoitteita ja arvioimalla omaa toimintaa säännöllisesti. Toimintaa parannetaan suunnitelmallisen arvioinnin ja kehittämisen avulla.

PJK:n laadunhallintajärjestelmä, joka kattaa PJK:n molemmat koulutusasteet, koostuu vuosittaisista itsearviointisuunnitelmista ja -raporteista sekä IMS laadunhallinta- ja toimintajärjestelmästä, johon on kuvattu PJK:n keskeiset toimintaprosessit, ohjeet, dokumentit, lomakkeet ja toiminnan mittarit. Palautetta kerätään PJK:n palautejärjestelmän mukaisesti ja sen käsittely sekä sovitut jatkotoimenpiteet kirjataan itsearviointiraporttiin osana toimintajärjestelmää.

Laadun kehittäminen on integroitu pysyväksi osaksi oppilaitoksen normaalia toimintaa. Molemmilla koulutusasteilla hyödynnetään soveltuvin osin samoja periaatteita ja ammatillisen koulutuksen laatukriteereitä. Laadun kehitystyötä ohjaa rehtorin johtama laatutyön ohjausryhmä.

Laadun varmistaminen toteutetaan lakien ja asetusten sekä opetusviranomaisten ohjeiden mukaisesti opiskelijoiden, henkilöstön ja sidosryhmien osaamista hyödyntäen. PJK:n laatujärjestelmässä käytetään ammatillisen peruskoulutuksen laatukriteereitä sekä elementtejä laadunhallintasuosituksista ja EQAVET -viitekehyksestä sekä taiteen perusopetuksen virvatuli-itsearviointimallista. Myös konservatorioiden yhteisiä laatutyön periaatteita  sovelletaan. Posteri konservatorioiden yhteisestä laadunhallinnasta löytyy täältä.

Käytännössä laatutyö tarkoittaa erinomaisuuteen pyrkimistä arkityössä eli asioiden tekemistä fiksusti ja kerralla oikein, pyrkien tehokkaaseen ajankäyttöön opiskelijoiden parasta ajatellen.

Laatutyön edetessä sen keskeiset tulokset kuten itsearvioinnit ja ulkoiset arvioinnit löytyvät koulutusasteittain vasemmalla olevien linkkien takaa.