Opiskelijavalintojen perusteet ammatillisessa perustutkinnossa

Pop & Jazz Konservatorion ammatillisessa koulutuksessa sovelletaan ammatillista koulutusta koskevaa lainsäädäntöä.

Opiskelijavalinnoissa hakijoihin sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita. Opiskelijaksi ottaminen ja valintapäätökset tehdään Pop & Jazz Konservatorion oman pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Peruskoulutodistuksesta, harrastuneisuudesta, hakutoiveesta tms. ei kokeessa anneta pisteitä.

Kaikki hakijat osallistuvat pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. Koe on kaksivaiheinen ja hakijat kutsutaan kokeen toiseen vaiheeseen hakijoiden ensimmäisessä vaiheessa toimittaman aineiston arvioinnin perusteella.

Pop & Jazz Konservatorion ammatillisen koulutuksen opiskelija ei voi samanaikaisesti olla varsinaisena opiskelijana lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa.

Asetuksen opiskelijaksi ottamisen perusteista (699/2017, 2 §) mukaiset hakukohteet ovat Pop & Jazz Konservatorion musiikkialan perustutkinnossa musiikin osaamisala ja musiikkiteknologian osaamisala. Musiikin osaamisalan (pop/jazzmusiikki) sisäiset hakukohteet ovat piano, kitara, basso, rummut, laulu, muu soitin (esim. puhaltimet, jousisoittimet, dj, rap, beatboxing, tietokone). Opiskelijat valitaan koulutukseen hakukohteittain siten, että ryhmämuotoisesti toteutettavan opiskelun edellyttämät yhtyeet saadaan muodostettua. Opiskelijavalinnoissa otetaan huomioon eri instrumenttien soittajien, laulajien ja musiikkiteknologien tarve työelämässä. Rehtori tekee opiskelijavalintapäätökset ja päättää myös opiskelijoiksi valittavien hakijoiden kokonaismäärän ja hakukohteittain valittavien määrät.

Hakijat jaetaan hakukohteittain, musiikin osaamisalalla myös instrumenteittain, valintayksikköihin heidän hakulomakkeessa ilmoittamansa pohjakoulutuksen perusteella, jolloin esimerkiksi peruskoulun käyneet hakijat eivät kilpaile paikoista lukion, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneiden hakijoiden kanssa.

Opiskeluoikeuden pituus on yksilöllinen ja riippuu opiskelijoiksi otettujen henkilökohtaistamisprosessissa tehtävän osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen lopputuloksesta. Peruskoulupohjaisten opiskelijoiden koulutuksen pituus on enintään kolme vuotta, erityisestä syystä enintään neljä vuotta.

Tutkintoa suorittamaan hyväksytyiltä vaaditaan erityistä soveltuvuutta pop/jazzmusiikin alalle. Opiskelijavalinnoissa voidaan tarvittaessa soveltaa opiskelijaksi ottamisen perusteista annetun asetuksen mukaista koulutuksen järjestäjän harkintaan perustuvaa valintaa.

Musiikkiteknologiaopiskelijoiden valinnassa painotetaan teknologista osaamista. Musiikkiteknologian opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, jonka instrumentti- ja yhtyetaidot eivät ole riittävät koulutuksen aloittamiseen ja opinnoista suoriutumiseen.

Pop & Jazz Konservatorion opetuskieli on suomi. Hakijoiden kielitaidon riittävyys selvitetään pääsy- ja soveltuvuuskokeen yhteydessä. Jos pääsy- ja soveltuvuuskokeessa ilmenee, että hakijan tavoitteet, soveltuvuus musiikkialalle tai kielitaito eivät ole riittävä hakukohteen edellyttämän osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen, hakijaa ei voida valita koulutukseen.

>>Takaisin