Ammatillinen koulutus

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO (180 osp)
Musiikkialan ammatillinen perustutkinto on tarkoitettu opiskelijoille, jotka peruskoulun suoritettuaan haluavat valmistua musiikkialan ammattiin rytmimusiikin alueella. Pop & Jazz Konservatorion ammatillisesta perustutkinnosta voi valmistua muusikon tai musiikkiteknologin tutkintonimikkeellä.

HUOM! Hakuinfo ja jatkuvan haun hakuajat päivitetään tammikuussa 2018!

Peruskoulun tai lukion suorittaneet hakevat yhteishaussa (www.opintopolku.fi).

Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakevat suoraan oppilaitokseen hakuaikana, ei yhteishaussa (www.popjazz.fi).

Aikuisten näyttötutkintoon on jatkuva haku, ei yhteishaussa (www.popjazz.fi).

Ammatilliseen nuorisokoulutukseen hakeminen, peruskoulupohjaiset nuoret
Ammatillisen perustutkinnon hakuaika on 20.2.-13.3.2018.

1. Peruskoulun tai lukion suorittaneet täyttävät sähköisen yhteishakulomakkeen osoitteessa www.opintopolku.fi. Sähköinen lomake on jätettävä viimeistään 13.3.2018 klo 15.00 mennessä. Tämän jälkeen jätettyjä hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Sähköisen yhteishakulomakkeen lisäksi hakijan on toimitettava opintotoimistoon Pop & Jazz Konservatorion oma hakulomake ja äänite 13.3.2018 mennessä. Linkit tiedostoihin löytyvät koulutusohjelmakohtaisilta hakusivuilta (musiikin tai musiikkiteknologian koulutusohjelmaan hakeminen).

Pop & Jazz Konservatorion opetuskieli on suomi. Hakija voidaan jättää valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen sillä perusteella, että hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen. Hakijat  osoittavat kielitaitonsa pääsy- ja soveltuvuuskokeen yhteydessä. Kielikokeeseen ei kutsuta ja opetuskielen taito katsotaan riittäväksi, jos jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:

1) hakijalla on suomen kielellä suoritettu perusopetuksen päättötodistus, joka on suoritettu suomen kielellä;

2) hakija on suorittanut  perusopetuksessa toisen kotimaisen A-kielen (suomi) oppimäärän vähintään arvosanalla 7;

3) hakija on suorittanut  perusopetuksen suomi toisena kielenä -oppimäärän vähintään arvosanalla 7;

4) hakija on suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suomen kielellä;

5) hakija on suorittanut lukiokoulutuksen koko oppimäärän äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimäärässä: suomi äidinkielenä, suomi toisena kielenä,  suomi saamenkielisille,

6) hakija on suorittanut lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen (suomi) koko oppimäärän

7) hakija on suorittanut yleisten kielitutkintojen suomen kielen tutkinnon kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3 tai hakija on suorittanut Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä.

2. Ammatillisen perustutkinnon, muun peruskoulutuksen jälkeisen ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneen hakijan on toimitettava opintotoimistoon Pop & Jazz Konservatorion oma hakulomake ja äänite xx.x.2018 mennessä. Linkit tiedostoihin löytyvät koulutusohjelmakohtaisilta hakusivuilta (musiikin tai musiikkiteknologian koulutusohjelmaan hakeminen).

Hakijan, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, on valintaprosessin aikana osoitettava valmiutensa suomen kieleen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen. Kirjalliset valmiudet osoitetaan kirjoittamalla oppilaitoksen hakulomakkeessa edellytetty 150 sanan suomenkielinen essee. Suulliset valmiudet osoitetaan soveltuvuuskokeen toisen vaiheen yhteydessä.

Opiskelijavalintojen perusteet ammatillisessa perustutkinnossa
Pop & Jazz Konservatorion opiskelijavalinnoissa hakijoihin sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita. Opiskelijaksi ottaminen tehdään Pop & Jazz Konservatorion oman valintaprosessin perusteella.

Peruskoulupohjaiset hakevat kolmivuotiseen koulutukseen. Lukion, ammatillisen perustutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakevat kaksivuotiseen koulutukseen. Peruskoulupohjaiset hakijat käsitellään PJK:n pääsy- ja soveltuvuuskokeessa omana ryhmänään, eli he eivät kilpaile paikoista lukio- ym. pohjaisten kanssa.

Valintapäätökset tehdään pääsy-ja soveltuvuuskokeen perusteella. Peruskoulutodistuksesta, harrastuneisuudesta, hakutoiveesta tms.  ei kokeessa anneta pisteitä.

Hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen 2. vaiheeseen 1. vaiheessa toimitetun aineiston perusteella.

Pop & Jazz Konservatorion ammatillisen koulutuksen opiskelija ei voi samanaikaisesti olla varsinaisena opiskelijana lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Nuorisokoulutuksen opiskelijavalinnoissa voidaan 16–24-vuotias hakija asettaa etusijalle. Aikuisten näyttötutkinnon opiskelijavalinnoissa voidaan 25 vuotta täyttäneet hakijat asettaa etusijalle.

Asetuksen opiskelijaksi ottamisen perusteista (451/2015, 3 §) mukaiset hakukohteet ovat musiikkialan perustutkinnossa (pop/jazzmusiikki) pianonsoitto, kitaransoitto, bassonsoitto, rumpujensoitto, puhaltimien tai jousisoittimien soitto, muu soitin (esimerkiksi tietokone, dj, rap, beatboxing), laulu,  sekä musiikkiteknologia. Opiskelijat valitaan kaksi- ja kolmivuotiseen koulutukseen hakukohteittain siten, että opetussuunnitelman mukaisen ryhmämuotoisen opiskelun edellyttämät yhtyeet saadaan muodostettua.

Opiskelijavalinnoissa otetaan huomioon eri instrumenttien soittajien, laulajien ja musiikkiteknologien tarve työelämässä.

Tutkintoa suorittamaan hyväksytyiltä vaaditaan erityistä soveltuvuutta pop/jazzmusiikin alalle. Opiskelijavalinnoissa voidaan tarvittaessa soveltaa opiskelijaksi ottamisen perusteista annetun asetuksen  mukaista koulutuksen järjestäjän harkintaan perustuvaa valintaa.

Musiikkiteknologiaopiskelijoiden valinnassa painotetaan teknologista osaamista. Musiikkiteknologian opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, jonka instrumentti- ja yhtyetaidot eivät ole riittävät koulutuksen aloittamiseen ja opinnoista suoriutumiseen.

Pop & Jazz Konservatorion opetuskieli on suomi. Hakija voidaan jättää valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen sillä perusteella, että hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen. Ammatillisen perustutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet osoittavat kielitaitonsa pääsy- ja soveltuvuuskokeen yhteydessä. Kielikokeeseen ei kutsuta ja opetuskielen taito katsotaan riittäväksi, jos jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:

1) hakijalla on suomen kielellä suoritettu perusopetuksen päättötodistus, joka on suoritettu suomen kielellä;

2) hakija on suorittanut  perusopetuksessa toisen kotimaisen A-kielen (suomi) oppimäärän vähintään arvosanalla 7;

3) hakija on suorittanut  perusopetuksen suomi toisena kielenä -oppimäärän vähintään arvosanalla 7;

4) hakija on suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suomen kielellä;

5) hakija on suorittanut lukiokoulutuksen koko oppimäärän äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimäärässä: suomi äidinkielenä, suomi toisena kielenä,  suomi saamenkielisille,

6) hakija on suorittanut lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen (suomi) koko oppimäärän

7) hakija on suorittanut yleisten kielitutkintojen suomen kielen tutkinnon kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3 tai hakija on suorittanut Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä.